Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Erasmus+ Personel Hareketliliği


ERASMUS+ GİDEN PERSONEL HAREKETLİLİĞİ GENEL BİLGİLENDİRME ve GEREKLİ BELGELER


Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyetleri Tanımı

Personel Ders Verme Hareketliliği - Staff Mobility for Teaching Assignments (STA)

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır.


Personel Eğitim Alma Hareketliliği - Staff Mobility for Staff Training (STT)

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.


Personel Ders Verme Hareketliliği için Asgari ve Azami Süreler

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders verilmesi zorunludur.

Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.


Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgari ve Azami Süreler

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.


Değerlendirme Kriterleri

  • İlk kez katılım seçimde önceliklendirilir (zorunlu)
  • Yabancı dil bilgisi önceliklendirilir (ihtiyari)
  • Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel önceliklendirilir (zorunlu)

Seçimler sırasında Merkez tarafından belirlenen aşağıdaki hususların göz önüne alınması gerekmektedir. Personel hareketliliği kapsamında yukarıdaki kriterlerin yanı sıra,

  • Daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personele,
  • Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,
  • Daha önce personel hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir.


Hibe Desteği

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarı

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.


Hayat pahalılığına göre ülke grupları
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Günlük Hibe Miktarları (Avro)
1.Grup Program Ülkeleri
Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda,  İsveç
144
2.Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg,

Macaristan, Norveç,  Polonya, Romanya, Türkiye*, Yunanistan

126
3.Grup Program Ülkeleri
Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti
108
4.Grup Program Ülkeleri
Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya
90           


* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.


Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.


Hibe Hesaplamaları

Gündelik Hesaplamaları

Personelin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yanı “sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre personel hareketliliği için 2 günden kısa olamaz.

Seyahat Gideri Hesaplamaları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup,  söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıdaki belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Elde edilen "km" değeri Hibe miktarı

100 - 499 km arası              180 €

500 - 1999 km arası              275 €

2000 - 2999 km arası              360 €

3000 - 3999 km arası               530 €

4000 - 7999 km arası              820 €

8000 km ve üzeri                      1100 €


Bununla birlikte, yükseköğretim kurumu tarafından, seyahat günleri için hibe verilmesi kararlaştırıldıysa, gidiş-dönüş günlerini tespit etmek üzere, uçuş kartları, otobüs/tren biletleri/pasaport giriş çıkışları gibi seçeneklerden uygun olan belgeler saklanmalıdır.


Personele Yapılacak Ödeme

Yükseköğretim kurumu mümkün olan durumlarda, yararlanıcıya faaliyet dönemi başlamadan veya yurt dışına çıkmadan önce ödeme yapar. 

Hibe miktarını içeren hibe sözleşmesi imzalanır. Hibe Sözleşmesi Genel Şartlar M.II.16.2.3 hükümleri esastır.  

Personele ödemeler iki taksitte yapılır; ilk ödeme standart personel hibe sözleşmesinde yer alan miktarın %80’i oranında, ikinci ödeme olan %20’si hareketlilik sonrasında tüm belgeler Erasmus+ Ofisine teslim edildikten sonra yapılır. Hibeler Avro cinsinden ödenir.

Faaliyetin gerçekleşmediği durumlarda yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.


Ödemede Kesinti Yapılması

Yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen tarihe kadar (bu tarih en geç Yükseköğretim Kurumunun Merkez ile imzaladığı sözleşme bitiş tarihine kadar olabilir) belgelerini ofise teslim etmeyen personelin %20 hibeleri ödenmez.


İkinci Kez Hibe Alınması Durumu

Değişim potansiyelini değerlendirecek başvuru olmaması ve bunun belgelendirilmesi durumunda aynı personelin, aynı sözleşme dönemi içerisinden birden fazla kez aynı personel hareketliliği faaliyetine katılması mümkün olabilir.


Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.


Vatandaşı Olmayan Ülkeye Gidiş

Türkiye’de geçici bir süreliğine ikamet eden katılımcı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaş olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu personele düşük öncelik verilir.


Elektronik Belge Kullanılması

Personelden öncelikle orijinal ıslak imzalı belgeleri sunmaları istenir. Ancak ıslak imzalı belgelerin temin edilemediği durumlarda, gerçek olduğundan emin olunan belgeler ıslak imzalı olmadan da (fotokopi, pdf ve jpeg gibi elektronik formatlarda) kabul edilir. Ancak sözleşmeler ıslak imzalı olmalıdır.


Engelli Üniversite Personeli için İlave Hibeler

Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.

Başvuru formuna engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi eklenir. Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği personelin engelli olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen hibe, engelli katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

Merkez her bir başvuruyu özel olarak değerlendirir; ilave hibe verilip verilemeyeceğini, verilecekse uygun hibe miktarını kararlaştırır. Faaliyet sonunda verilen ek hibenin kullanımına ilişkin faturaların temin edilmesi ve olası kontrollerde ibraz edilmek üzere katılımcı dosyasında saklanması gerekmektedir. Belgeye dayanmayan veya sözleşme ile verilen engelli yararlanıcı hibesinin üzerindeki harcamalar yapılmış olsa dahi uygun kabul edilmez.


Erasmus+ Giden Personel Hareketliliği için Gerekli Belgeler:

  • Ders Verme Hareketliliği Başvuru ve Bilgi Formu
  • Ders Verme Hareketliliği Hareketlilik Sözleşmesi
  • Personel Ders Verme Hibe Sözleşmesi
  • Hesap Numarası Bildirim Formu

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İSTANBUL